Γενικά Έντυπα
  010 
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)   
  011 
  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)
   
       
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
      Έντυπα μητρώου
  Έντυπο Μ0
  Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
  Έντυπο Μ1
  Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
  Έντυπο Μ2 
  Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 
  Έντυπο Μ3
  Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου 
  Έντυπο Μ4 
  Δήλωση διακοπής εργασιών 
  Έντυπο Μ5
  
  Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης 
  Έντυπο Μ6
 
  Δήλωση δραστηριοτήτων
 επιχείρησης
 
  Έντυπο Μ7
 
  Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου 
  Έντυπο Μ8
 
  Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου 
  Έντυπο Μ9 
  Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης 
  Έντυπο Μ10 
  Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού 
  Έντυπο Μ11
 
  Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού 
  Έντυπο Μ12 
  Δήλωση πωλήσεων από απόσταση 
  Έντυπο Μ13
 
  Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. 
      Ε.Φ.Ε Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος  
  Έντυπο E
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
  Έντυπο E2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
  Έντυπο E3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
  Έντυπο E5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
  Έντυπο Φ-01 010 
Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα 
  Έντυπο Φ-01 012 
Έντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
  Έντυπο Φ-01 013 
Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 
 
Έντυπο
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
 

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ) 
   Έντυπο 
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
 
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους) 
  Έντυπο E454 
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994) 
  Έντυπο E286  
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994 
  Έντυπο Φ01.018 
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  Έντυπο Δ457
  
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 
  Έντυπο Ε178 
 
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)  
  Έντυπο Ε511  
 
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος. 
  Έντυπο Ε16
  
Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων 
      Έντυπα Αυτοκινήτων
   Έντυπο Θ.Ζ. -50, Ε25 
  Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας 
      Έντυπα Φ.Π.Α.
  Φ1  009-ΦΠΑ  
  Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 
  Έντυπο  Φ2  050-ΦΠΑ
  Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
   Έντυπο Φ3  051-ΦΠΑ 
  Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ) 
  Έντυπο Φ4 
  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
 
  Έντυπο Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Έντυπο Φ6
Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000. 
  Έντυπο ΦΠΑ-018A 
  Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991
 
      Έντυπα Δικαστικού
  Έντυπο Δ2 
  Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης 
       
      Έντυπα Κ.Β.Σ.
  Έντυπο Β1 
  Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
  Έντυπο Β2 
  Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ. 
      Έντυπα (Σ.Α.Δ.Φ.) Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  Ε.Σ.Δ.Φ 
  Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας 
      Έντυπα Μ.Τ.Π.Υ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων
  Έντυπο Γ40 
  Αίτηση χορήγησης δανείου 
  Έντυπο  
  Αίτηση επιστροφής δόσεων
 
  Έντυπο 
Γ501/2/01
  Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων 
  Έντυπο 
Β112  2/01
 
  Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
  Έντυπο Β201 
  Αίτηση κανονισμού μερίσματος 
   Έντυπο Β401 
  Αλλαγή διευθύνσεως 
  Έντυπο 
Β409-1-99
 
  Αίτηση (για διάφορα αιτήματα) 
      Έντυπα Τελωνείων
  Έντυπο Τ300 
  Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών 
      Αποδεικτικά Επίδοσης
  Έκθεση επίδοσης
  Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση) 
  Έκθεση επίδοσης
  Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής) 
  Έκθεση επίδοσης
  Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση) 
  Έκθεση επίδοσης 
  Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση) 
  Έκθεση επίδοσης 
  Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής) 
  Έκθεση επίδοσης 
  Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας) 
  Έκθεση επίδοσης 
  Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)
 
  Έκθεση επίδοσης 
  Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)